Dành cho các đại lí cài đặt thả tim cho khách hàng.