Tài khoản Facebook của con tôi bị chặn hoặc vô hiệu hóa. Bạn chưa đủ 13 tuổi và đang sử dụng fb , thì tài khoản fb bị vô hiệu hóa ? Con bạn có thể gửi kháng cáo bằng email được kết nối với tài khoản Facebook của chúng.
Lưu ý rằng, vì các thành viên Facebook từ 13 tuổi trở lên được coi là chủ tài khoản được ủy quyền, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin về tài khoản hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào đối với tài khoản theo yêu cầu của bạn.
Bài viết: Tài khoản Facebook của con tôi bị chặn hoặc vô hiệu hóa. Bạn chưa đủ 13 tuổi và đang sử dụng fb
Why is my account disabled?
We disable Facebook accounts that don’t follow the Facebook Terms. Some examples include:
Posting content that doesn’t follow the Facebook Terms.
Using a fake name.
Impersonating someone.
Continuing behavior that’s not allowed on Facebook by violating our Community Standards.
Contacting other people for the purpose of harassment, advertising, promoting, or other conduct that’s not allowed.