Nguyên nhân bị khóa checkpoint FAQ MM Nguyen Minh Nhut 343 và cách mở khóa dạng vô hiệu hóa vĩnh viễn không đủ điều kiện sử dụng FB  này . cách mở dễ thôi mọi người… Ngồi đợi là được ^_^ tầm 1 – 3 tuần là nick về .
” USSV/Mcare / Nguyễn minh nhụt có những hoạt động bất hợp pháp trên facebook . xin lưu ý nếu bạn không chấm dứt hanh vi này thì tai khoản của bạn sẽ bị khóa . cám ơn sự hợp tác của bạn ”
https://m.facebook.com/help/381336705253343
Why was my account disabled? We’ve determined that you are not eligible to use Facebook. This decision is final. Unfortunately, for safety and security reasons, we can’t give you any additional information as to why your account was disabled. For more information about our policies, please review the Facebook Terms.
Tại sao tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa? Chúng tôi đã xác định rằng bạn không đủ điều kiện để sử dụng Facebook. Quyết định này là cuối cùng. Thật không may, vì lý do an toàn và bảo mật, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin bổ sung nào về lý do tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa. Để biết thêm thông tin về các chính sách của chúng tôi, vui lòng xem lại Điều khoản của Facebook.

ussv

ussv

faq mm

faq mm