Cách thêm SET ADMIN CHO PAGE BỊ GIỚI HẠN THÊM ADMIN VĨNH VIỄN ( Cách thêm admin fanpage fb bị chặn thêm admin) 

Bước 1: Tạo 1 BM Trắng ( Hoặc dùng BM khác BM chứa page muốn set )
Bước 2: Lấy BM chứa page mời BM mới tạo làm đối tác, phân quyền quản trị page cần set
Bước 3: Lấy BM mới tạo set các nick cần set vào làm admin. Set 100 admin cũng được

them admin fanpage fb bi chan

them admin fanpage fb bi chan

Hết TUT SET ADMIN CHO PAGE BỊ GIỚI HẠN THÊM ADMIN VĨNH VIỄN. Hãy LIKE  Share vì các bạn đang đọc nó miễn phí.